مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 28 دی 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 درک و بیان محیط شهری

قرارگرفتن در فضای مدرن و افزایش جمعيت و رشد شهرنشينی، شهرها را به كانون تجمع های زیستی و فعاليت های مختلف و متنوع تبدیل كرده و آنها را با كمبود فضاهای سبز عمومی روبرو نموده است. این در حالی است كه با گذر از فضای مدرنيته و قرارگرفتن در جهان پست مدرن و بهوجود آمدن حس نوستالژیک در این فضا، نياز شهروندان را برای گذران اوقات فراغت افزایش داده و بازگشت به فضاهای سبز در شهرهای مدرن را باعث شده است كه این خود آثار اجتماعی، روانی و فرهنگی زیادی را بر شهرنشينان واقع در این فضاها بر جای می گذارد.

در این بخش پاورپوینت درک و بیان محیط شهری در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • بخش اول
 • تبیین جایگاه روانشناسی محیطی با استفاده از  مبانی نظری هنجاری و اثباتی و مفهوم ابعاد محتوایی و رویه ای طراحی محیط
 • سه مفهوم اساسی در مبانی نظری طراحی محیط
 • نظریه Theory: نظامی از انگاره ها و طرحواره های ذهنی است که:
 • نظریه های اثباتی یا تبیینی Positive Theory:
 • نظریه های هنجاری  Normative Theory:
 • نظریه های رویه ای و نظریه های محتوایی
 • رابطه نظریه های رویه ای و محتوایی با نظریه های اثباتی و هنجاری
 • رویکردهای مطرح در مورد رابطه انسان و محیط
 • رويکردهاي چهارگانه رابطه­ محيط و رفتار انسان
 • رويکرد اختياري (free – will approach)
 • رويکرد امکان گرا (possibilistic approach)
 • رويکرد احتمال گرا (probabilistic approach)
 • رويکرد جبري ( deterministic approach)
 • بخش دوم
 • بررسی فرآیندهای ادراک محیط
 • محیط Environment: تعریف بر اساس مقاصد مورد انتظار
 • قابلیت محیط (Affordance) (جیمز گیبسون) یا امکانات یا صلاحیت ها (Capabilities)
 • ادراک: فرآیند زیست شناختی و روانشناختی کسب و دریافت اطلاعات از محیط است
 • فرآیندهای بنیادین رفتار انسان
 • روانشناسی محیطی Environmental Psychology
 • منابع اصلی روانشناسی محیطی در حال حاضر
 • بخش سوم
 • مبانی ادراک محیط
 • فرآیندهای بنیادین رفتار انسان
 • انگیزش Motivation
 • فرآیند انگیزش
 • انواع انگیزشها
 • نظریه های انگیزش
 • نظریه نیازهای مازلو Abraham (Harold) Maslow
 • نظریه گشتالت ادراک Gestalt
 • نظریه کنش متقابل ادراک
 • نظریه اکولوژیک ادراک
 • جمع بندی نظریه های ادراک
 • بخش چهارم
 • رفتارهای فضایی در محیط کالبدی
 • قابلیت محیط و شایستگی انسان
 • قابلیت محیط و شایستگی انسان
 • رفتارهای فضایی  Spatial Behavior  
 • مفاهیم بنیادین رابطه انسان و محیط
 • قابلیت محیط و شایستگی انسان
 • رابطه شایستگی فردی و فشار محیطی
 • الگوهای رفتاری در محیط
 • قرارگاههای رفتاری Behavioral Settings
 • نظام های فعالیتی

 

تعداد اسلاید: 84

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 3.52 مگابایت