مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 28 دی 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 

توماس ساعتي در سال 1996روشي را براي تصميم گيري چند معياره ارائه كرده است كه اين روش فرآيند تحليل شبکه ای ناميده شد.

طی سالهای متمادی، روش ANP یک روش فراگیر و چند منظوره تصمیم گیری می باشد که به صورت گسترده ای در حل مسائل پیچیده تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

ANP یک قالب کلی را ایجاد می کند که در آن به وابستگی بین عناصر بالاتر به پایین و وابستگی عناصر بین خودشان تاکید می کند.

علت موفقیت مدل، همبستگی بسیار نتایج آن با دنیای واقعی و تصمیم گیری مردمی و در دنیای واقعی با پیچیدگیهایش   است.

این مدل برای پر کردن خلا عدم ایجاد ارتباطات بین عناصر و معیارها در مدل سلسله مراتبی به وجود آمد و اساس آن شکل دهی یک شبکه ای از ارتباطات و وابستگی ها و پیوندها و بین عناصر و خوشه ها است.

در واقع ANP پیوند دو بخش می باشد:

بخش اول شامل مجموعه ای از معیارها و زیرمعیارهای کنترلی شبکه ای و یا سلسله مراتبی می باشد که برهمکنش ها و ارتباطات متقابل را کنترل می کند و دومی شبکه ای از برتریها و تاثیرگذاریها میان عناصر و خوشه ها می باشد.

اگر چه هم فرآیند تحلیل شبکه اي و هم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویتها را با انجام مقایسات زوجی اتخاذ میکنند، تفاوتهایی میان آنها وجود دار د .

اولین تفاوت آن است که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی حالت خاصی از فرآیند تحلیل شبکه اي است، چرا که فرآیند تحلیل شبکه اي، وابستگی درون خوشه اي (وابستگی درونی) و میان خوشه ای را در نظر می گیرد.

دومین تفاوت آن است که فرآیند تحلیل شبکه اي ساختاري غیرخطی دارد. به طور کلی مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی چارچوب تصمیم گیري است که رابطه اي یک سویه و سلسله مراتبی را میان سطوح تصمیم در نظر میگیرد. در عوض، فرآیند تحلیل شبکه اي نیازي به این ساختار اکیداً سلسله مراتبی و عمودي ندارد.

در این بخش پاورپوینت فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل آموزشی حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • مقدمه
 • چرا ANP به وجود آمد؟
 • ساختار کلی مدل سلسله مراتبی
 • ساختار ANP
 • مراحل اصلی مدل
 • فرمت استاندارد یک ابرماتریس
 • ارتباط و همبستگی در ANP
 • مقایسات زوجی در ANP
 • مقیاس 9-1 ساتی برای اولویت بندی در AHP و ANP
 • ماتریس زوجی خوشه ها بدون در نظر گرفتن وابستگی
 • روشهای تعیین وزن
 • روشهای تقریبی
 • روش مجموع سطری
 •  روش مجموع ستونی
 • روش میانگین هندسی
 • روش میانگین حسابی
 • ماتریس وابستگی های درونی خوشه ها
 • ماتریس کلی وابستگی های درونی خوشه ها
 • مثال
 • ماتریس وابستگی بین شیب و ارتفاع با آب و خاک بر اساس ملاک معیارهای توپوگرافیک
 • ماتریس مقایسه زوجی سایتها با توجه به هر عنصر

 

تعداد اسلاید:  67 (شامل 2 فایل پاورپوینت به همراه مثال و مراحل اجرا)

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 3.14 مگابایت