مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 2 خرداد 1403
16 دی 1398 انتشار دومین نمایه مهاجرتی ایران در حوزه های  دانشجویی، مهاجرت کاری – اقتصادی و مهاجرت اجباری (پناهجوئی و اقلیمی)

انتشار دومین نمایه مهاجرتی ایران در حوزه های دانشجویی، مهاجرت کاری – اقتصادی و مهاجرت اجباری (پناهجوئی و اقلیمی)

نمایه مهاجرتی ایران چکیده ای از آخرین وضعیت شاخص های کلیدی مهاجرت های بین المللی ایران در قیاس با تراز جهان در حوزه های مختلف جابجایی دانشجویی، مهاج...

ادامه مطلب