مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 8 آذر 1399
دسته بندی فلسفه و شهر
7 بهمن 1398
453 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 سخنرانی فلسفه و اجتماع از دکتر ابراهیمی دینانی

یکی از راه ها برای دستیابی به درک درستی از اجتماع، شهر و مسائل شهری پی بردن به شالوده فلسفی مباحث مربوط با این مفاهیم است. دکتر ابراهیمی دینانی در این سخنرانی به زیبایی مفهوم اجتماع را از لحاظ فلسفی تعریف و تعبیر می کنند. بدیهی است کسانی که می خواهند از روبنای شهر و اجتماع و روش های کمی به مفاهیم بنیادین شهر و اجتماع دست یابند و درک درستی از شهر و مسائل شهری دست یابند، سخنرانی های اینچنینی می تواند مثمر به ثمر باشد. 

(0.00)

سخنرانی فلسفه و اجتماع از دکتر ابراهیمی دینانی

سخنرانی فلسفه و اجتماع از دکتر ابراهیمی دینانی

یکی از راه ها برای دستیابی به درک درستی از اجتماع، شهر و مسائل شهری پی بردن به شالوده فلسفی مباحث مربوط با این مفاهیم است. دکتر ابراهیمی دینانی در این سخنرانی به زیبایی مفهوم اجتماع را از لحاظ فلسفی تعریف و تعبیر می کنند. بدیهی است کسانی که می خواهند از روبنای شهر و اجتماع و روش های کمی به مفاهیم بنیادین شهر و اجتماع دست یابند و درک درستی از شهر و مسائل شهری دست یابند، سخنرانی های اینچنینی می تواند مثمر به ثمر باشد.