مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 16 آذر 1399
دسته بندی فلسفه و شهر
11 بهمن 1398
591 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 سخنرانی فلسفه سراسربین فوکو از غلامحسین مقدم حیدری

کسانی که علاقه مند به درک درست سراسربین فوکو (معماری سراسربین و تحلیل معماری شهری سراسربین) هستند می توانند بن مایه های فلسفی و نظری این مبحث در این سخنرانی پیدا کنند.  میشل فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه: تولد زندان نظریه جدیدی درباره قدرت و اِعمال آن بر افراد یک جامعه ارائه می کند که مبتنی بر ایده معماری زندان سراسربین است که جرمی بنتام فیلسوف حقوق قرن هیجدهم آن را ابداع کرد. طرح این بنا مشتمل بر ساختمانی حلقوی در پیرامون و برجی در مرکز بود. مراقبانی که در برج قرار می گرفتند می توانستند تمام اعمال و رفتار زندانیان را رصد، نظارت و مراقبت کنند. فوکو معتقد است که این معماری به ظاهر ساده سبب تغییری بنیادین در  شیوه حکومت بر افراد و به انقیاد کشیدن آنها شد و جامعه انضباطی عصر حاضر را به وجود آورد. بنابراین بجاست که بپرسیم نخست، معماری سراسربین چگونه ابداع شد؟ دوم، این معماری چه ویژگی ها و عملکردهایی را در پی داشت؟ سوم، کدامین ویژگی این معماری بر نظریه پردازی فوکو درباره تبیین جامعه انضباطی تأثیر داشت؟

(0.00)

سخنرانی فلسفه سراسربین فوکو از غلامحسین مقدم حیدری

سخنرانی فلسفه سراسربین فوکو از غلامحسین مقدم حیدری

کسانی که علاقه مند به درک درست سراسربین فوکو (معماری سراسربین و تحلیل معماری شهری سراسربین) هستند می توانند بن مایه های فلسفی و نظری این مبحث در این سخنرانی پیدا کنند. 

میشل فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه: تولد زندان نظریه جدیدی درباره قدرت و اِعمال آن بر افراد یک جامعه ارائه می کند که مبتنی بر ایده معماری زندان سراسربین است که جرمی بنتام فیلسوف حقوق قرن هیجدهم آن را ابداع کرد. طرح این بنا مشتمل بر ساختمانی حلقوی در پیرامون و برجی در مرکز بود. مراقبانی که در برج قرار می گرفتند می توانستند تمام اعمال و رفتار زندانیان را رصد، نظارت و مراقبت کنند. فوکو معتقد است که این معماری به ظاهر ساده سبب تغییری بنیادین در  شیوه حکومت بر افراد و به انقیاد کشیدن آنها شد و جامعه انضباطی عصر حاضر را به وجود آورد. بنابراین بجاست که بپرسیم نخست، معماری سراسربین چگونه ابداع شد؟ دوم، این معماری چه ویژگی ها و عملکردهایی را در پی داشت؟ سوم، کدامین ویژگی این معماری بر نظریه پردازی فوکو درباره تبیین جامعه انضباطی تأثیر داشت؟

موارد مشابه :